ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκπαίδευση/Certifications

Για όσους ενδιαφέρονται για ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση ή ακόμα και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε επιλεγμένη θεματολογία.

Η εκπαίδευση μπορεί να καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος της ή και εξολοκλήρου Online.

Επίσης, μέσω της συνεργασίας μας με το Εθνικό Συμβούλιο Δύναμης και Φυσικής κατάστασης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (National Council on Strength & Fitness-NCSF),

παρέχουμε τη δυνατότητα για Διεθνείς Αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις στους τομείς:

  • Personal Training, Certified Personal Trainer – CPT
  • Sport Nutrition, Sport Nutrition Specialist – SNS
  • Strength & Conditioning, Certified Strength Coach – CSC

Το NCSF διαθέτει διαπιστευμένα προγράμματα πιστοποίησης, μέσω της Εθνικής Επιτροπής Φορέων Πιστοποίησης(National Commission for Certifying Agencies-NCCA), των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους κατοίκους των ΗΠΑ και μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας & Άσκησης (European Health & Fitness Association(EHFA) για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά να πούμε ότι, το NCSF συνεργάζεται και συμμετέχει με τις ακόλουθες Οργανώσεις και Επιτροπές, στις περισσότερες εκ των οποίων αποτελεί και ιδρυτικό μέλος, με στόχο τη δημιουργία προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την προώθηση της αποτελεσματικής δημόσιας τακτικής, αναφορικά με την άσκηση, δημιουργώντας εξειδικευμένους επαγγελματίες άσκησης για την παροχή των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός του, η προώθηση της παγκόσμιας υγείας μέσω της παρακίνησης και της συμμετοχής στην ασφαλή σωματική δραστηριότητα.:

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ – ACCREDITATION

Η πιστοποίηση Personal Trainer του National Council on Strength & Fitness(NCSF-CPT), που μπορεί να αποκτηθεί μετά την επιτυχία ενός υποψηφίου στις εξετάσεις, είναι διαπιστευμένη από την Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης Φορέων (National Commission for Certifying Agencies-NCCA), καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας & Άσκησης (European Health & Fitness Association(EHFA). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνον σε ένα από τα επίσημα εξεταστικά κέντρα που το NCSF ορίζει, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Καθένας που θα περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις και θα αποκτήσει τη Διεθνή Πιστοποίηση Personal Trainer-CPT, έχει τη δυνατότητα να καταγραφεί στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Επαγγελματιών Άσκησης(European Register of Exercise Professionals-EREPS), στην βαθμίδα 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework-EQF level 4).

 Τόσο το NCCA, όσο και η EHFA, ως ανεξάρτητοι φορείς διαπίστευσης, σκοπό έχουν τη διασφάλιση της υγείας, της ευημερίας και της ασφάλειας του κοινού, μέσω της αξιολόγησης όλων των πτυχών ενός προγράμματος πιστοποίησης, αλλά και των ίδιων των Οργανισμών που αξιολογούν την εκάστοτε επαγγελματική επάρκεια.

Get the body of your dreams

Make progress. Not excuses. Real results. Not promises

0